PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng kết Đua TOP CLASS và TOP ALL Bang Hội ngày 15/05 !Admin
05-16-2017, 01:04 AM
TOP Bang Hội

<tbody>
1
ProsTher
TranGiaNam
28
3641
561845
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=1111111133113113313131313131 331133113311311131313111311311111111
ProsTher
MTpSky


2
MTpSky
BossBaby
19
2208
354296
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=3333333333344333334444333444 444334444443334444333334433333333333

ProsTher


3
BlueStar
Vespa
27
1991
351003
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=ccccccccc44cc44c444444444444 444444444444c444444ccc4444ccccc44ccc
BlueStar


</tbody>

* Phần Thưởng


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Top 1
150 Bless + 150 Soud + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội

Top 2
100 Bless + 100 Suod + 30 Chao

Top 3
60 Bless + 60 Suod + 30 Chao

</tbody>


TOP CLASS
DW

<tbody>
1
zSo2Ko3z
0
140
400
90
DW 3
15/05 19:39:162
Vampires
0
139
362
5
DW 3
15/05 23:09:01

</tbody>DK

<tbody>
1
Anubis
0
139
400
129
DK 3
15/05 21:27:522
o0oS2o0o
0
138
400
54
DK 3
15/05 23:08:09

</tbody>

EFL

<tbody>
1
MILL
0
140
317
38
Elf 3
15/05 23:44:022
LinhSun
0
137
400
192
Elf 3
15/05 23:29:40

</tbody>

MG

<tbody>
1
VeNeNo
0
138
400
3
MG 3
15/05 19:30:302
time
0
135
15
180
MG 1
15/05 23:58:24

</tbody>

DL

<tbody>
1
SkyFall
0
139
400
211
DL 3
15/05 21:26:202
KingDL
0
137
293
329
DL 3
15/05 19:31:58

</tbody>

SUM

<tbody>
1
SuSusu
0
140
400
107
SUM 3
15/05 19:37:112
Priest
0
140
390
0
SUM 3
15/05 22:02:08

</tbody>

RF

<tbody>
1
zSo1Ko2z
0
140
400
247
RF 3
15/05 19:16:062
Oppa
0
140
400
463
RF 3
15/05 19:21:13

</tbody>

* Báo Danh
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần Thưởng muốn nhận :

hungba
05-16-2017, 01:08 AM
TOP Bang Hội

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ProsTher
TranGiaNam
28
3641
561845
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=1111111133113113313131313131 331133113311311131313111311311111111
ProsTher
MTpSky


2
MTpSky
BossBaby
19
2208
354296
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=3333333333344333334444333444 444334444443334444333334433333333333

ProsTher


3
BlueStar
Vespa
27
1991
351003
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=ccccccccc44cc44c444444444444 444444444444c444444ccc4444ccccc44ccc
BlueStar4
VicTory
victory
11
995
159183
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=0000000000000000434344344343 443443434434434344340000000000000000

</tbody>

* Vì lý do TOP 3 Bang Hội đã nghỉ game nên ADM có thể Chiếu cố Huỷ TOP3 thay vào đó là trao giải 3 cho TOP4 . cái này quyền ADM ạ !
* Phần Thưởng


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Top 1
150 Bless + 150 Soud + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội

Top 2
100 Bless + 100 Suod + 30 Chao

Top 3
60 Bless + 60 Suod + 30 Chao

</tbody>


TOP CLASS
DW

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
zSo2Ko3z
0
140
400
90
DW 3
15/05 19:39:162
Vampires
0
139
362
5
DW 3
15/05 23:09:01

</tbody>DK

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Anubis
0
139
400
129
DK 3
15/05 21:27:522
o0oS2o0o
0
138
400
54
DK 3
15/05 23:08:09

</tbody>

EFL

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
MILL
0
140
317
38
Elf 3
15/05 23:44:022
LinhSun
0
137
400
192
Elf 3
15/05 23:29:40

</tbody>

MG

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
VeNeNo
0
138
400
3
MG 3
15/05 19:30:302
time
0
135
15
180
MG 1
15/05 23:58:24

</tbody>

DL

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
SkyFall
0
139
400
211
DL 3
15/05 21:26:202
KingDL
0
137
293
329
DL 3
15/05 19:31:58

</tbody>

SUM

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
SuSusu
0
140
400
107
SUM 3
15/05 19:37:112
Priest
0
140
390
0
SUM 3
15/05 22:02:08

</tbody>

RF

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
zSo1Ko2z
0
140
400
247
RF 3
15/05 19:16:062
Oppa
0
140
400
463
RF 3
15/05 19:21:13

</tbody>

* Báo Danh
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần Thưởng muốn nhận :

ở đâu ra top3 bang hội nghỉ game vậy cậu, t vẫn cày đây. mà cái bxh đó cũng k đúng 0h

huynhha
05-16-2017, 01:09 AM
- Tên nhân vật : LinhSun
- Đạt TOP : 2 EFL
- Phần Thưởng muốn nhận : Nỏ Rồng Luck skill 10% +9


- Tên nhân vật : Oppa
- Đạt TOP : 2 RF
- Phần Thưởng muốn nhận : vũ khí rồng RF Luck skill 10% +9

0988856789
05-16-2017, 01:12 AM
Nhan Thuong Top 1 Bang Hoi
Ten NV:TranGiaNam
150bess.150 soul.50chao+Danh Hieu De Nhat Bang Hoi

hungba
05-16-2017, 01:18 AM
N/v: VeNeNo top1 magic xin nhận set 4%gst+Luck (nếu được adm cho mình nhận set phong vũ hoặc cuồng phong nhé)
Guild BluStar top3 xin nhận bless,soul,chao
Chân thành cám ơn!!

BILL
05-16-2017, 01:23 AM
- Tên nhân vật : MILL
- Đạt TOP : 1 EFL
- Phần Thưởng muốn nhận : Sét ELF Lux 4% Gst

duongha84
05-16-2017, 01:34 AM
tk duongha84 nhân vật Vampires top 2 DW VK rồng luck 10% TK duongha85 nhân vật Priest top 2 sumo vk rồng luck 10%

hmtnmu
05-16-2017, 06:39 AM
- Tên nhân vật : SkyFall
- Đạt TOP 1 DL
- Phần Thưởng muốn nhận : set cấp 5( Hắc Vương) Luck+ GST 4%


- Tên nhân vật : Anubis
- Đạt TOP 1 DK
- Phần Thưởng muốn nhận : set cấp 5( Hắc Long) Luck+ Phản đòn 5%

JinBer
05-16-2017, 06:55 AM
TOP Bang Hội

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ProsTher
TranGiaNam
28
3641
561845
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=1111111133113113313131313131 331133113311311131313111311311111111
ProsTher
MTpSky


2
MTpSky
BossBaby
19
2208
354296
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=3333333333344333334444333444 444334444443334444333334433333333333

ProsTher


3
BlueStar
Vespa
27
1991
351003
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=ccccccccc44cc44c444444444444 444444444444c444444ccc4444ccccc44ccc
BlueStar4
VicTory
victory
11
995
159183
http://id.mu-viet.vn/THIENSU/includes/guild_logo.php?decode=0000000000000000434344344343 443443434434434344340000000000000000

</tbody>

* Vì lý do TOP 3 Bang Hội đã nghỉ game nên ADM có thể Chiếu cố Huỷ TOP3 thay vào đó là trao giải 3 cho TOP4 . cái này quyền ADM ạ !
* Phần Thưởng


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Top 1
150 Bless + 150 Soud + 50 Chao
Danh Hiệu : Đệ Nhất Bang Hội

Top 2
100 Bless + 100 Suod + 30 Chao

Top 3
60 Bless + 60 Suod + 30 Chao

</tbody>


TOP CLASS
DW

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
zSo2Ko3z
0
140
400
90
DW 3
15/05 19:39:162
Vampires
0
139
362
5
DW 3
15/05 23:09:01

</tbody>DK

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Anubis
0
139
400
129
DK 3
15/05 21:27:522
o0oS2o0o
0
138
400
54
DK 3
15/05 23:08:09

</tbody>

EFL

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
MILL
0
140
317
38
Elf 3
15/05 23:44:022
LinhSun
0
137
400
192
Elf 3
15/05 23:29:40

</tbody>

MG

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
VeNeNo
0
138
400
3
MG 3
15/05 19:30:302
time
0
135
15
180
MG 1
15/05 23:58:24

</tbody>

DL

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
SkyFall
0
139
400
211
DL 3
15/05 21:26:202
KingDL
0
137
293
329
DL 3
15/05 19:31:58

</tbody>

SUM

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
SuSusu
0
140
400
107
SUM 3
15/05 19:37:112
Priest
0
140
390
0
SUM 3
15/05 22:02:08

</tbody>

RF

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
zSo1Ko2z
0
140
400
247
RF 3
15/05 19:16:062
Oppa
0
140
400
463
RF 3
15/05 19:21:13

</tbody>

* Báo Danh
- Tên nhân vật :
- Đạt TOP :
- Phần Thưởng muốn nhận :
Tên nv : SuSusu
Đạt top : 1 Sum
Phần thưởng muốn nhân : set cap 5 4% + L

Admin
05-16-2017, 08:08 AM
N/v: VeNeNo top1 magic xin nhận set 4%gst+Luck (nếu được adm cho mình nhận set phong vũ hoặc cuồng phong nhé)
Guild BluStar top3 xin nhận bless,soul,chao
Chân thành cám ơn!!

Bạn phải chủ G đâu mà báo Danh nhận TOP Bang Hội thế bạn ?

Admin
05-16-2017, 08:12 AM
ở đâu ra top3 bang hội nghỉ game vậy cậu, t vẫn cày đây. mà cái bxh đó cũng k đúng 0h

Mình thấy MEMBER Vespa đã lâu k thấy onl các thành viên cũng k thấy onl nên mình nói vậy , nếu đúng là bạn thì bạn vào aCC Vespa vào tk Vespa ở 4rum vào báo danh nhé , như vậy mới chúng tỏ là bạn đc !

Vespa
05-16-2017, 08:13 AM
Top 3 Guild BlueStar xin nhận B, S, C nhé. Tks ADM

beoc89
05-16-2017, 08:45 AM
nhanvat zSo1Ko2z
top1 RF
nhan set cap 5 luck 4%
nhan vat zSo2Ko3z
top1 Dw
nhan Set cap5 luck 4%

0968711464
05-16-2017, 09:04 AM
Tên NV: KingDL
Top 2 DL Nhận VK Rồng + Luck + 10% RF

hungba
05-16-2017, 09:06 AM
Mình thấy MEMBER Vespa đã lâu k thấy onl các thành viên cũng k thấy onl nên mình nói vậy , nếu đúng là bạn thì bạn vào aCC Vespa vào tk Vespa ở 4rum vào báo danh nhé , như vậy mới chúng tỏ là bạn đc !

Vừa lòng rồi nhe smod.
Mình xin nói thêm, đua top là ở trong game nhận quà trong game thi tk 4rum liên quan gì, nếu mình k phải Vespa thì adm trao ngọc vào acc sao tui chui vô acc lấy ngọc được. Vậy giả mạo nhận top làm gì =))

vinamilk01
05-16-2017, 09:17 AM
nhan vat : time
Top 2 MG Nhận VK + Luck + 10% MG

Admin
05-16-2017, 09:50 AM
Vừa lòng rồi nhe smod.
Mình xin nói thêm, đua top là ở trong game nhận quà trong game thi tk 4rum liên quan gì, nếu mình k phải Vespa thì adm trao ngọc vào acc sao tui chui vô acc lấy ngọc được. Vậy giả mạo nhận top làm gì =))

Bạn hiểu nhầm ý mình rồi , Nhiều khi lại có người k muốn TOP4 dc nhận giải nói vậy thì sao , nên mình làm vậy cho chắc mà :))

Admin
05-16-2017, 09:51 AM
Tên NV: KingDL
Top 2 DL Nhận VK Rồng + Luck + 10% RF

Nhận đc vũ khí DL thôi bạn :))

0968711464
05-16-2017, 10:22 AM
Nhận đc vũ khí DL thôi bạn :))

VK DL đua top Nạp thẻ có rồi. giờ cày top lấy vk làm gì nữa ^^!

anhtuan
05-16-2017, 10:36 AM
NÉm BS vào Rương chung Cho Mình nhé ADM

anhtuan
05-16-2017, 12:30 PM
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi , Nhiều khi lại có người k muốn TOP4 dc nhận giải nói vậy thì sao , nên mình làm vậy cho chắc mà :))

Làm thế này là chuẩn rồi bạn ơi. Guil vespa co ol đâu cũng ko chạy rs coi như bỏ. cho các bạn mem mới cống hiến cho game là chuẩn hơn chia chác cho dễ. chứ guil vespa nghỉ hết rồi còn đâu. giờ lại ol đòi :))

anhcoii123
05-16-2017, 12:35 PM
NV o0oS2o0o
top 2 class
Gay Thien Nu +13 luck 2% 28op

Admin
05-16-2017, 12:38 PM
VK DL đua top Nạp thẻ có rồi. giờ cày top lấy vk làm gì nữa ^^!

nhưng cái này trao theo class mà bạn . TOP ALL mới tuỳ chọn nhé

hungba
05-16-2017, 12:48 PM
Làm thế này là chuẩn rồi bạn ơi. Guil vespa co ol đâu cũng ko chạy rs coi như bỏ. cho các bạn mem mới cống hiến cho game là chuẩn hơn chia chác cho dễ. chứ guil vespa nghỉ hết rồi còn đâu. giờ lại ol đòi :))

Sao bạn biết nghỉ hết,t vẫn rs hàng ngày...chỉ là k chơi rf thôi. Nói như bạn thì mem mới cần động viên họ còn những mem tâm huyết như tôi thì bỏ ak

beoc89
05-16-2017, 02:31 PM
bao danh
ten nv zSo1Ko2z
top 1 rf
nhan Set +5 luck 4% GST
bao danh
zSo2Ko3z
top 1 dw
nhan set +5 Luck 4%GST

0968711464
05-16-2017, 03:26 PM
NV: KingDL
Nhận VK rồng DL luck 10% ( Nếu Ad cho đổi đổi zùm mình Gậy Thiên Nữ Luck 10% ) TK's

GameMaster
05-16-2017, 05:03 PM
Đã trao giải các bạn kiểm tra hòm đồ chung đi

anhtuan
05-16-2017, 06:06 PM
Đã trao giải các bạn kiểm tra hòm đồ chung đi

bao gio treo giai? Guil ADM

GameMaster
05-16-2017, 10:18 PM
TOP Guild trao hết rồi mà

maxdun
05-20-2017, 09:28 AM
- Tên nhân vật : SkyFall
- Đạt TOP 1 DL
- Phần Thưởng muốn nhận : set cấp 5( Hắc Vương) Luck+ GST 4%


- Tên nhân vật : Anubis
- Đạt TOP 1 DK
- Phần Thưởng muốn nhận : set cấp 5( Hắc Long) Luck+ Phản đòn 5%

Mình nhận set Hắc Long là Cấp 5 Mà ad lại trao mình sét Hắc Điểu ...
AD đổi lại giùm mình sét HD sét TP 4% L đc k ạ.

anhtuan
05-20-2017, 10:43 AM
Mình nhận set Hắc Long là Cấp 5 Mà ad lại trao mình sét Hắc Điểu ...
AD đổi lại giùm mình sét HD sét TP 4% L đc k ạ.

k k ban a. top tu` doi` r :))