tk bliviti1 nv Fake ép 380 cái vuốt phượng hoàng +12 ép thành công xong mu tự diss ra ngoài vào lại mất VPH
thời gian ép là từ 21h 58 đến 22h 04 adm check lại xem