Top Nạp Thẻ Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 6.000.000


Gcent > 8.000.000
Top 1 Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost+13 + Thêm
Sec đồ cấp 6 +
May Mắn+
1op + 11
Cộng Thêm 3 món đồ 380 + luck + 1op tùy chọnsec thần + luck + 1op + 13
Top 2 Cánh cấp 2 + May Mắn+
Malalost+11
+ Thêm
sec đồ cấp 5 +
May Mắn+
1op + 11
Cộng Thêm 2 món đồ 380+ luck + 1op tuy chọn


sec thần +luck +1op +11
Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2+
May Mắn+
Manalost
+Thêm séc cấp 4+may mắn + 1op + 11 Cộng Thêm 1 món đồ 380 + luck +1op tùy chọn sec thần +luck+1op+9


1 QuyVuong 10800000
2 ICxLuanlon 8100000
3 MonyPeNgoc 6000000
4 Follow 2000000
5 HuyetLe 650000

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"