Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 100B + 100S + 500.000 Gcoin
2 60B + 60S + 300.000 Gcoin
3 60B +60S

FAIRPLAY NanhTrang 40 6564 674701
AeLucDia ShinKuBeo 39 6191 623733
TEAMNGAO Lassssssss 23 3097 338050