TopChac 0 360 6 Hight Elf 19/09 14:32:39 Chiến Binh
DuyTuyenHD 0 265 381 First Master 19/09 14:57:07 Chiến Binh
1KyUc 0 225 340 Magic Gladiator 19/09 14:19:27 Chiến Binh
ZzxZz 0 210 293 Grand Master 19/09 14:18:17 Chiến Binh
Xuzin 0 192 106 Duel Master 19/09 11:44:44 Chiến Bin

TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent

2 200.000 Gcent

3 150.000 Gcent

4 100.000 Gcent
5 50. 000 Gcent


Phần thưởng sẽ được phát vào 17:00 ngày 20/09