1 VoTacThien 0 25 Hight Elf 22/09 00:08:21
2 ChoEmXin 0 25 Lord Emperor 22/09 00:09:07
3 BiChuyKiem 0 25 First Master 22/09 00:09:26
4 Commander 0 25 Hight Elf 22/09 00:10:00
5 CuiBap 0 25 First Master 22/09 00:10:31
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
2 150.000 Gcent
3 4 5 100.000 Gcoin


Đã + luôn vào tài khoản rồi nhé