Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
2 150.000 Gcent
3 4 5 100.000 GcoinGcoin sẽ đc phát ngay vào tài khoản các bạn