Đua Top Alpha Test


Giải
Phần Thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 , 4 .5 100.000 Gcoin
Ph
ần thưởng sẽ được phát và 19h ngày 07/03